Verslo partnerių elgesio kodeksas

Peržiūrėjimų istorija

VERSIJA

DATA

PAKEITIMŲ APIBŪDINIMAS

1.0

2021-09-16

Patvirtino „B2 Impact” ASA Direktorių valdyba

 

2.0.

 

2022-09-16

 

Peržiūrėjo ir patvirtino Grupės Vyriausiojo teisės, atitikties ir žmogiškųjų išteklių pareigūno

                               

                               

 

 

1. ĮVADAS

 

B2 Impact ASA ir jos dukterinės įmonės (toliau bendrai vadinamos B2 Impact arba „Grupe“, o vietos dukterinės įmonės – „Verslo subjektu“) įsipareigoja būti „patikimu bei pažangiu partneriu, aktyviai keičiančiu kreditų valdymo pramonę visose rinkose“, kuriose Grupė vykdo savo veiklą.

 

B2 Impactveikia pagal savo Elgesio kodeksą ir Politikas, numatančias esmines Grupės vertybes. Visų pirma, vykdydama verslą su Verslo partneriais, B2 Impact įsipareigoja, be kita ko: laikytis atitinkamų įstatymų, reglamentų, politikų ir tvarkų;

       elgtis sąžiningai ir atvirai;

       demonstruoti sąžiningumą ir skaidrumą tiek santykiuose su individualiais asmenimis, tiek su organizacijomis;

       atskleisti informaciją apie visus numanomus arba realius interesų konfliktus;

       skatinti sąžiningą ir atvirą konkuravimą siekiant ekonominės vertės bei naujoviškų sprendimų;

       taikyti viešųjų pirkimų procesus siekiant paprasčiau vykdyti verslo veiklą;

       saugoti neskelbtiną komercinę informaciją bei užskirsti kelią jos viešinimui;

       nesiekti, nepriimti jokios finansinės ar nefinansinės naudos iš galimų, dabartinių ar buvusių Verslo partnerių;

       reaguoti į pagrįstus prašymus patarti ar suteikti informacijos, įskaitant informaciją apie konkursus;

       tirti nusiskundimus.

 

B2 Impact tikisi iš savo Verslo partnerių, kad šie vykdys savo veiklą vadovaudamiesi panašiomis vertybėmis, elgsis etiškai bei sąžiningai.

 

                                                                                                                          

2. TIKSLAS IR TAIKYMO SRITIS

 

Verslo partnerių elgesio kodeksas (toliau vadinamas „Kodeksu“) numato etikos standartus, principus ir elgesį, kurio B2 Impact tikisi iš savo Verslo partnerių, vykdant verslo veiklą tiek kartu su B2 Impact, tiek jos vardu.

 

3. PRANEŠIMAI, PRANEŠIMAI APIE PAŽEIDIMUS, REIKALAVIMŲ NESILAIKYMAS

 

Šis Kodeksas turi būti pateikiamas visiems Verslo partneriams. B2 Impact tikisi, kad vykdydami verslo veiklą tiek kartu su B2 Impact, tiek jos vardu, visi Verslo partneriai laikysis visų šiame Kodekse numatytų vertybių bei užtikrins tokių vertybių laikymąsi.

 

Verslo partneriai nedelsiant informuoja savo kontaktinį B2 Impact asmenį arba B2 Impact Vadovybės narį apie bet kokį šio Kodekso pažeidimą ir (arba) bet kokią korupcinę, neteisėtą arba neetišką veiklą. Verslo partneriai gali pranešti apie nustatytus ar įtariamus pažeidimus naudodami B2 Impact Informavimo apie pažeidimus kanalą, kurį galima pasiekti adresu https://report.whistleb.com/B2 Impact.

 

B2 Impact pasilieka teisę imtis priemonių patikrinti ar Verslo partneriai laikosi šio Kodekso. Jei Kodekso nepaisoma arba demonstruojama korupcinė, neteisėta arba neetiška veikla, B2 Impact pasilieka teisę imtis taisomųjų veiksmų.

 

Jei nepaisoma šio Kodekso, B2 Impact gali, be kita ko, nuspręsti:

-          neužmegzti verslo santykių su Verslo partneriais;

-          sustabdyti arba nutraukti jau esamus susitarimus arba sutartis su Verslo partneriais;

-          inicijuoti tyrimą; ir (arba)

-          nukreipti atvejį arba pranešti apie jį kompetentingoms institucijoms.

 

 

4. APIBRĖŽIMAI

 

Verslo partneriai – tai Pardavėjai, Klientai, Tiekėjai, Investuotojai ir, žvelgiant bendriau, bet kuri trečioji šalis, su kuria B2 Impact turi verslo ryšių.

 

Klientai – tai bendrovės (daugiausia bankai ir finansavimo bendrovės, bet taip pat telekomunikacijų operatoriai, mažmeninės prekybos bei komunalinių paslaugų įmonės), kurioms B2 Impact teikia su skolomis susijusias paslaugas, veikdama jų vardu.  

 

Darbuotojai – tai B2 Impact direktoriai, pareigūnai, personalas, laikinieji darbuotojai, stažuotojai, konsultantai, rangovai arba bet kurie kiti asmenys, kurie įdarbinti Verslo subjekte arba kitokiu būdu dirba ar dirbo B2 Impact, neatsižvelgiant į jų darbo sutarties trukmę, darbo santykių pobūdį ar geografinę padėtį.

 

Investuotojai – tai finansų subjektai, kartu bendrai investuojantys į skolų portfelius arba bendradarbiaujant su B2 Impact.             

Tiekėjai – tai bet koks fizinis arba juridinis asmuo, arba jų darbuotojai, tarpininkai, atstovai ir subrangovai, tiekiantys prekes ir paslaugas B2 Impact.

 

Pardavėjai – tai bendrovės (daugiausia bankai ir finansavimo bendrovės, bet taip pat telekomunikacijų operatoriai, mažmeninės prekybos bei komunalinių paslaugų įmonės), parduodančios B2 Impact skolų portfelius.

 

 

5. VERTYBĖS, KURIŲ TIKIMASI IŠ VERSLO PARTNERIŲ

 

B2 Impact tikisi, kad jos Verslo partneriai laikysis visų įstatymuose bei teisės aktuose nustatytų reikalavimų dėl etikos, įskaitant, be kita ko:

 

Įstatymų laikymasis

Verslo partneriai laikosi visų įstatymų, taisyklių bei reglamentų, taikytinų tose jurisdikcijose, kur Verslo partneriai vykdo savo veiklą.

 

Pinigų plovimas, korupcija ir kiti sukčiavimo veiksmai

Verslo partneriai negali būti nei fiktyvūs, nei susiję su pinigų plovimo ar korupcijos veikla. Taip pat Verslo partneriai negali būti įtraukti į jokį(-us) prekybos organizacijų, vartotojų teisių apsaugos institucijų ar panašių organizacijų sankcijų ar juodąjį (-uosius) sąrašą(-us) už nerimtą verslą.  

 

Nesąžininga praktika ir piktnaudžiavimas

Verslo partneriai privalo taikyti sąžiningos kainodaros praktiką arba taikyti tokius mokesčius ar palūkanas, kurie neprieštarauja vietos įstatymams. Verslo partneriai negali nei taikyti tokių skolinimo sąlygų, kurios gali būti laikomos žeminančiomis, nesąžiningomis arba neatitinkančiomis rinkos kainų, nei siūlyti trumpalaikių aukštų palūkanų vartojimo paskolų, nei taikyti agresyvių savo produktų ar paslaugų pardavimų ar skolinimo metodų, kurie galėtų būti laikomi nesąžiningais.

 

Dovanos, vaišingumas ir kitos naudos

Verslo partneriai niekada nesiūlo ir neteikia jokių netinkamų finansinių ar nefinansinių naudų B2 Impact Darbuotojams. B2 Impact Darbuotojai neturi teisės prašyti netinkamų finansinių ar nefinansinių naudų; iš jų tikimasi tokių naudų atsisakyti.

 

Interesų konfliktai

Interesų konfliktas gali kilti, kai susikerta asmens verslo bei asmeniniai interesai. Asmeniniai interesai gali apimti paties asmens profesinius ir finansinius interesus, taip pat buvusius ir esamus ryšius su kitais individais, grupėmis arba šeima. Verslo partneriai nedelsiant praneša B2 Impact apie bet kokius realius ar numanomus interesų konfliktus.

 

Konfidencialumas ir intelektinės nuosavybės teisės

B2 Impact teikiama arba iš jos  gaunama informacija yra teikiama konfidencialiai, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodoma kitaip arba kai tokia informacija jau yra paviešinta. Verslo partneriai atsižvelgia ir paiso B2 Impact konfidencialumo bei intelektinės nuosavybės teisių.

 

             

Asmens duomenys

Verslo partneriai vykdo savo veiklą B2 Impact atžvilgiu, laikydamiesi ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taisyklių, principų ir reikalavimų.

 

Darbuotojų sauga ir sveikata

Verslo partneriai užtikrina saugią darbo aplinką ir savo veikloje taiko patikimą saugos ir sveikatos valdymo praktiką. Verslo partneriai vadovaujasi visais taikytinais įstatymais ir reglamentais dėl darbuotojų saugos ir sveikatos.

 

Darbo ir žmogaus teisės

Verslo partneriai užtikrina sąžiningą ir etišką darbo vietą, taip pat deda visas pagrįstas pastangas užtikrinti, kad jų tiekimo grandinėje dalyvaujančios įmonės nebūtų įsitraukusios ar nebendrininkautų žmogaus teisių pažeidimuose.

 

Nediskriminavimas ir įvairovė

Priekabiavimas ar diskriminacija dėl, be kita ko, rasės, lyties, tautybės, etninės priklausomybės, amžiaus, seksualinės orientacijos, religijos, politinių pažiūrų nėra toleruojama. Verslo partneriai užtikrina darbo vietą, kurioje nėra priekabiavimo ir diskriminacijos, siūlo lygias darbo galimybes bei puoselėja įvairovę savo organizacijoje.

 

Aplinkos tvarumas

Verslo partneriai kiek įmanoma mažina savo verslo veiklos poveikį aplinkai ir laikosi aplinkai naudingų politikų bei praktikų.  

 

 

6. VAIDMENYS IR ATSAKOMYBĖS

 

Šio Pareiškimo savininkas – vyriausiasis teisės, atitikties ir ŽI pareigūnas.

 

Visi vietos generaliniai direktoriai yra atsakingi už šio Kodekso įgyvendinimą ir taikymą vietos lygmeniu savo Verslo subjekte. 

 

 

7. PERŽIŪRĖJIMAS

 

Siekiant užtikrinti šio Kodekso nuolatinį tinkamumą, adekvatumą bei veiksmingumą, vyriausiasis teisės, atitikties ir ŽI pareigūnas kasmet jį peržiūri, atnaujina ir (arba) atitinkamai pataiso.

 

Tvarumo komitetas, Grupės Vidaus auditorius ir Vyriausiasis prekės ženklo ir tvarumo pareigūnas gali teikti pasiūlymus dėl šio Kodekso tobulinimo ar jo pritaikymo skatinimo. Visi šio Kodekso pakeitimai pateikiami Verslo partneriams.